Ohjeita työntekijöille

KVTES:llä työskentelevä JHL:n jäsen toimi näin jos palkkaasi on vähennetty epäpätevyysalennuksen vuoksi

 

Kunnat ovat jättäneet maksamatta palkkoja yhteensä miljoonilla euroilla asiattomien epäpätevyysalennusten takia. Jos olet töissä KVTES-määräyksillä ja sinulta on pidätetty palkkaa, ota ensin yhteyttä luottamusmieheesi Päivi Lehmusvirtaan puh. 040 335 3398.

Selvityksen jälkeen on käynyt ilmi, että kunnat ovat jättäneet maksamatta palkkoja yhteensä miljoonilla euroilla asiattomien epäpätevyysalennusten takia. Asian taustalla ovat KVTES:n muuttuneet sopimusmääräykset koulutuksen puuttumisen perusteella tehtävistä palkanvähennyksistä. Kuntatyönantajat KT on tunnustanut asian julkisuudessa ja keskusneuvotteluissa.

Jos sinulla on puuttuvan koulutuksen takia vähennetty palkkaa viimeisen viiden vuoden aikana työsuhteessa tai viimeisen kolmen vuoden aikana virkasuhteessa, sinun kannattaa ottaa yhteyttä luottamusmieheesi asian selvittämiseksi ja palkkojen vaatimiseksi takautuvasti. Luottamusmies voi saattaa asian eteenpäin paikallisneuvottelussa, jos kunta ei pelkän oikaisupyynnön perusteella suostu korjaamaan mahdollisia epäkohtia.

Asia voi koskea mitä tahansa ammattiryhmää, jolla on laissa tai viranomaisen toimesta määritelty kelpoisuusehto. Huomaa kuitenkin, että omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia (KVTES, Liite 12) tämä ei koske. Liitteessä 12 on määritelty omat hoitopaikasta maksettavat hinnat koulutetulle ja kouluttamattomalle hoitajalle. Mikäli perhepäivähoitaja toimii muualla varhaiskasvatuksessa, tilanne tulee tarkistaa tämän ohjeen mukaisesti.

Epäpätevyysalennusta ei saa tehdä jos:
* Työn vaativuuden arvioinnin mukainen palkka on yhtään suurempi kuin palkkahinnoittelun alaraja.

* Työntekijä tekee samat työtehtävät kuin pätevyysvaatimukset täyttävä työntekijä.

Jos työntekijä ei pysty tai osaa tehdä kaikkia työhön liittyviä tehtäviä puuttuvan koulutuksen vuoksi, epäpätevyysalennuksen saa tehdä ja se saa olla enintään 10 prosenttia. Tämä edellyttää, että työntekijän tai viranhaltijan tehtäväkohtainen palkka on hinnoittelukohdan alarajalla. Jos tehtävän vaativuus on arvioitu vaativammaksi, vaikka vain euronkin alarajan yli, alennusta ei saa tehdä. Jos kunnassa halutaan tehdä epäpätevyysalennus, on tehtävän vaativuuden arvioinnissa määriteltävä palkkataso työntekijälle. Arviointi on tehtävä työntekijällä, joka on pätevä työskentelemään sijaisena, mutta joka ei puuttuvan tutkinnon takia tee tai ei voi tehdä kaikkia työhön liittyviä tehtäviä.

Asia pohjautuu KVTES:n 2. luvun 9 § 2. mometin määräykseen:

Riippumatta siitä täyttääkö viranhaltija/työntekijä tehtävään edellytetyt lakisääteiset tai toimivaltaisen viranomaisen päättämät kelpoisuusvaatimukset on tehtäväkohtainen palkka ensisijaisesti määriteltävä tehtävän vaativuuden perusteella. Mikäli viranhaltija/työntekijä ei täytä em. kelpoisuusvaatimuksia voi tehtäväkohtainen palkka kuitenkin olla enintään 10 % alempi kuin palkkahinnoittelun ao. palkkausmääräys edellyttää.

KT on huhtikuussa lähettänyt kuntiin ohjekirjeen, jolla se vaatii kuntia korjaamaan virheelliset epäpätevyysalennukset. KT:n kirjeeseen viittaaminen turvannee sen, että asiasta voidaan päästä sopimusrtkaisuun, kunhan luottamusmiesten tietoon saatetaan kaikki mahdolliset palkkasaatavat.

 

Ohjeita työntekijälle työvuoroluettelon muutostilanteissa

Kun sinulle tullaan esittämään työvuoroluettelon muutosta:

 1. Kysy, mikä on perusteltu syy muutokseen.
 2. Kysy, onko muun työn tekemisen mahdollisuutta selvitetty ja jos on, niin miten.
 3. Harkitse suostutko muutokseen.
 4. Mikäli olet sitä mieltä, ettei muutokseen ole perusteltua syytä ja/tai muun työn tekemisen mahdollisuus on jätetty selvittämättä, ilmoita tästä esimiehelle.
 5. Kerro selkeästi, että et hyväksy muutosta.
 6. Mikäli työnantaja tekee samaan aikaan toisen muutoksen työvuoroluetteloon johtuen siitä, että ensimmäisen muutoksen takia työtuntisi alittuvat eikä työnantajalla ole mitään toiminnallista muuta perusteltua teetättää tunteja ko. ajankohtana takaisin, toimi samoin kuin kohdissa 1, 3, 4 ja 5.
 7. Kun työnantaja muuttaa työvuorosi, mene töihin muutetun työvuoroluettelon mukaisesti.
 8. Ilmoita luottamusmiehelle työvuoroluettelon muutoksista ja siitä, että et hyväksy niitä. Hän toimii asiassa saamansa koulutuksen perusteella tarvittavalla tavalla.
 9. Mikäli työvuoroasi tullaan muuttamaan kesken jo aloitetun työvuoron (esim. jatketaan työvuoroasi vielä parilla tunnilla), ei muutokseen tarvitse suostua. Kyse voi olla myös ylityön tekemisesta ja siihen tarvitaan aina työntekijän suostumus.
 10. Muista, että mikäli hyväksyt työvuoroluettelon muutokseet, on työnantajalla aina oikeus muuttaa työvuoroluetteloasi! Ilmoita siis selvästi, mikäli et suostu muutokseen.
 11. Et ole vapaa-ajallasi velvollinen vastaamaan työnantajasi puheluihin, sähköposti- tai tekstiviesteihin ellei työpaikallasi ole sovittu varallaolosta. tällöinkin olet velvollinen olemaan työnantajan tavoitettavissa vain varallaolovuorollasi.
PowerPoint-esitys90_pv_saanto_sairauspaivarahan_maksun_uudet_saannot.ppt (318 kB)
90 päivän sääntö – sairauspäivärahan maksaminen työkyvyttömyyden pitkittyessä - sairausvakuutuslain ja työterveyshuoltolain muutokset, voimaan 1.6.2012